Sudorchuk1

Сидорчук Іванна Петрівна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Посада:

Асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університетуi.sydorchuk@i.ua
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 2007 — 2011 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту
 • 2011 — 2012 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту
 • 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку промислових підприємств»

Етапи професійного становлення

 • 2012 – 2013 рр. – бухгалтер ТОВ «Євро-трейд»
 • 2014 р. – молодший науковий співробітник відділу НДР Хмельницького національного університету за сумісництвом
 • 2016 – 2017 рр. – молодший науковий співробітник відділу НДР Хмельницького національного університету
 • з 2017 р. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін

 • Фінанси, гроші та кредит.
 • Страхування.
 • Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку.
 • Гроші та кредит.

Сфери наукових інтересів

 • Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання.
 • Оцінка фінансово-економічних результатів діяльності підприємств.
 • Формування стратегій управління фінансово-економічною безпекою та інноваційного розвитку підприємницьких структур.

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • Держбюджетна НДР на тему: “Методологія формування мережевих структур та моделей їх корпоративного управління ” (номер державної реєстрації 0113U002061).
 • Госпдоговірна НДР на тему: “Розробка механізмів управління та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств за умов енергозбереження ” (номер державної реєстрації 0115U007242).
 • Держбюджетна НДР на тему: “Моделі та технології формування кластерів у стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації 0116U001551).
 • Держбюджетна НДР на тему: “Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку”

Монографії та розділи у монографіях

 1. Кластери в економіці України : монографія / [авт. кол.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 1085 с.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Сидорчук И.П. Методика комплексного оценивания уровня инновационного развития машиностроительного предприятия / И. П. Сидорчук // Международный научный журнал «Экономика и предпринимательство» (Journal of Economy and Entrepreneurship). — Москва : идз-во «Буки Веди». — № 11 (52–2). — 2014. — С. 701–704

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Сидорчук І. П. Методологічні підходи щодо формування та оцінювання інноваційного розвитку промислового підприємства / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5. – Т. 2. – С. 134–138.
 2. Сидорчук І. П. Фактори впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств / М. І. Бондаренко, І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3. – Т. 1. – С. 35–37.
 3. Сидорчук І. П. Фактори впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств / М. І. Бондаренко, І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3. – Т. 1. – С. 35–37.
 4. Сидорчук І. П. Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та машинобудівної галузі Хмельницької області / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — – № 4. – Т. 2. – С. 170–174.
 5. Сидорчук І. П. Формування джерел інформаційного забезпечення оцінювання інноваційного розвитку машинобудівного підприємства / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2. – Т. 1. – С. 136–140.
 6. Сидорчук І. П. Інтегральний показник рівня інноваційного розвитку машинобудівного підприємства: його складові та особливості визначення / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 5. – Т. 1. – С. 104–107.
 7. Сидорчук І. П. Структурологічна модель організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислового підприємства / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 3. – Т. 1. – С. 240−245.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Сидорчук І. П. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України / І. П. Сидорчук // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 228–232.
 2. Сидорчук І. П. Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства / І. П. Сидорчук // Економіка і регіон. — – № 2 (45). – С. 97–101.
 3. Сидорчук І. П. Критерії та показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної промисловості / І. П. Сидорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. – Ч. 3. – С. 127–131.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Сидорчук І. П. Розвиток грошової системи США : збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління / Г. В. Вальчук, І. П. Сидорчук, І. В. Федорович. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 185−187.
 2. Сидорчук І. П. Страховий ринок в Україні / І. П. Сидорчук, Н. А. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Хмельницький 23−24 жовтня, 2009 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 50−51.
 3. Сидорчук І. П. Господарство Запорізької Січі: історія, вплив на сучасність : Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління / І. П. Сидорчук, Г. А. Черешня. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 124−126.
 4. Сидорчук І. П. Визначення недоліків амортизаційної політики в Україні та шляхи їх усунення : збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління / В. П. Сапсай, І. П. Сидорчук, В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 105−107.
 5. Сидорчук І. П. Управлінський облік як інструмент управління підприємствами : збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління / Л. В. Овод, І. П. Сидорчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 198−200.
 6. Сидорчук І. П. Можливості застосування засобів штучного інтелекту для економічного оцінювання інноваційного розвитку промислових підприємств / І. П. Сидорчук // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб. наук. пр. за матеріалами сьомої Міжнар. наук.-техн. конференції (Хмельницький, 22–23 травня, 2013 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 329–335.
 7. Сидорчук І. П. Статистико-економічна оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промисловості / І. П. Сидорчук // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 24–25 жовтня 2013 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 138–141.
 8. Сидорчук І. П. Особливості формування методичних підходів щодо оцінювання інноваційного розвитку промислового підприємства / І. П. Сидорчук // Наукові орієнтири розвитку України в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Хмельницький, 12–13 грудня 2013 р.). – Тернопіль : Крок, – С. 84–86.
 9. Сидорчук І. П. Інноваційний розвиток промисловості як фактор забезпечення економічного зростання / І. П. Сидорчук // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Донецьк, 29 січня 2014 р.). — Донецьк : вид-во «Ноулідж», 2014. – С. 73–76.
 10. Сидорчук І. П. Аналіз сучасного стану, економічних умов та перспектив інноваційного розвитку машинобудівних підприємств Хмельницької області / І. П. Сидорчук // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 2–4 жовтня 2014 р.). – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – С. 186–188.
 11. Сидорчук І. П. Вплив інноваційного розвитку на конкурентоспроможність промислових підприємств Хмельниччини» / І. П. Сидорчук // Енергетичний чинник у зовнішній та внутрішній політиці. Нетрадиційні джерела енергії. – Київ : ГО «Молодіжна Альтернатива». — – С. 63–67.
 12. Сидорчук І. П. Інноваційний потенціал промислового підприємства: сутність, структура та особливості оцінювання / І. П. Сидорчук // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луганськ, 7–19 квітня 2014 р.). — Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014. – С. 157–159.
 13. Сидорчук І. П. Проблеми інноваційного розвитку промисловості України / М. І. Бондаренко, І. П. Сидорчук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 22–24 травня 2014 р.). – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 15–17.
 14. Сидорчук І. П. Основні аспекти формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства в контексті інтенсифікації інноваційних процесів / І. П. Сидорчук // Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Чернівці, 19–20 грудня 2014 р.). – Чернівці : ВД «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С. 69–71.
 15. Сидорчук І. П. Деякі аспекти побудови організаційно-економічного механізму формування інноваційного розвитку промислових підприємств / І. П. Сидорчук // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали Підсумкової міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 25–26 грудня 2015 р.). – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 2. – С. 54–56.
 16. Сидорчук І. П. Принципи оцінювання рівня інноваційного розвитку машинобудівного підприємства за його складовими / І. П. Сидорчук // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня, 2015 р.). – Тернопіль : Крок, 2015. – Ч. 2. – С. 263.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes