Квасницька Раїса Степанівна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

kvasnucka1

Доктор економічних наук,

Професор кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— у 2000 році – закінчила навчання в Технологічному університеті Поділля, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницької діяльності
— у 2003 році – закінчила навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
— у 2005 році  – захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління цільовою структурою капіталу підприємства»
— з 2011 року навчання в докторантурі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Етапи професійного становлення:

— 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету
— 1998-2001 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— 2001-2005 рр. —  старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— 2007-2011 рр. – заступник декана факультету бізнесу Хмельницького національного університету з навчально-методичної роботи 
— 2005-2012 рр. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2013 р. – професор кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Науковий ступінь, вчені звання:

— Кандидат економічних наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами (рішення президії ВАК України від 09.02.2006 р.)
— Доцент кафедри фінансів та банківської справи (рішення Атестаційної колегії МОН України від 21.06.2007 р.)


Нагороди:

— Грамота управління освіти Хмельницької міської ради – 2009 р.
— Почесна грамота Хмельницької міської ради та виконавчого комітету – 2013р.
— Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 р.р.


Викладання дисциплін:

— Фінансовий ринок
— Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
— Фінансовий менеджмент в банку
— Фінанси підприємств

Сфера наукових інтересів:

— Особливості управління фінансовою діяльністю нефінансових та фінансових корпорацій, домогосподарств, органів державного та недержавного управління економікою України
— Проблеми потенційного розвитку інститутів фінансового ринку України, оцінка ефективності їх діяльності в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки

Науково-методичні праці:

Авторські свідоцтва на твір:
Свідоцтво авторського права на твір №14109 «комп’ютерна програма «Оптимізація структури капіталу промислового підприємства»
 
Навчальні посібники:
1) Фінанси підприємств : навч. посібник для самост. роб. студ. екон. спец. /Є.Г. Рясних, Р.С. Квасницька, С.М. Дідик. — Хмельницький: ТУП, 2001 р. – 80 с.
2) Фінансовий менеджмент: навч. посібник /В.М. Шацька, Р.С. Квасницька. — Хмельницький: ХДУ, 2004р. – 263 с.
3) Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. посібник з грифом МОНМСУ /Р.С. Квасницька. — Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 631 с.
 
Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання)
1) Бізнес-планування: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, С.В. Ковальчук. – ХНУ. – дата розміщення 31.05.2005р.
2)  Фінанси підприємств: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк, І.О. Доценко. – ХНУ. – дата розміщення 12.06.2013р.
3)  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк. – ХНУ. – дата розміщення 04.07.2005р.
4)  Фінансовий аналіз: дистанційний курс / Р.С. Квасницька. – ХНУ. – дата розміщення 04.09.2008р.
5)  Фінансовий менеджмент: дистанційний курс / Р.С. Квасницька. – ХНУ. – дата розміщення 05.07.2005р.
6) Фінансовий менеджмент в банку: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, І.О. Доценко. – ХНУ. – дата розміщення 24.04.2013р.
7) Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк. – ХНУ. – дата розміщення 27.06.2012р.
8)        Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк, О.М. Дериконт . – ХНУ. – дата розміщення 01.06.2013р.
9)        Фінансовий ринок: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, О.А. Фрадинський. – ХНУ. – дата розміщення 01.07.2013р.
 
Монографії:
1) Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти: монографія/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 495 с.
Квасницька Р.С. розділ «Капітал підприємства: суть, класифікаційне ранжування та структуризація»
2) Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Кам’нець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 496 с.
Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. розділ «Бюджетування як управлінський інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості»
Квасницька Р.С., Дерикот О.М. розділ «Теоретичні та методичні аспекти прийняття управлінських рішень в забезпеченні ефективного функціонування підприємств легкої промисловості»
3) Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4т./за ред.. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013.  
Квасницька Р.С., Ардашкіна Н.О. розділ «Формування та розвиток конкурентного потенціалу промислових підприємств»
Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. розділ «Концептуальні засади визначення сутності та поелементна структура організаційно-економічного механізму забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств в Україні
4) Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни: колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Михайловської І.М. – Хмельницький: ХНУ, 2013.
Квасницька Р.С.  розділи «Фінансовий ринок: поняття та функціональне призначення»; «Особливості взаємодії державних та недержавних інститутів фінансового ринку»
Квасницька Р.С. , Ткач К.І. розділ «Інститути фінансового ринку: поняття та значення»
 

Опублікуковано більше 200 наукових статтей, серед яких:

Закордонні публікації

1)    Квасницкая Р.С.Имущественно-финансовая структуризация капитала предприятия / Р.С. Квасницкая. — Состояние и перспективы развития инновационной деятельности в области сервиса: сборник статтей 3-й Международной НП конференции. Тольяти. — Поволжский государственный университет сервиса. — 2009. — Ч.1. — С.292-298
2)    Kvasnitskaya R.S. The system of institutes of financial market of Ukraine / R.S. Kvasnitskaya // European Science and Technology [Text] : materials of the III international research and practice conference, Vol. I, Munich, October 30th–31st, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012 – 712 p. (Р.501- 505) 
3)    Квасницкая Р.С. Теоретические аспекты сущности финансового рынка и его функциональных институтов /  Р.С. Квасницкая //  «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»: материалы VI международной заочной научно-практической конференции. Часть II (15 октября 2012 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. — С.25-30.  
4)    Kvasnitskaya R.S. General market function of financial market / R.S. Kvasnitskaya // Экономика и предпринимательство (Россия). – 2013.  – №10. – С.62-65  
5)    Kvasnycka R. S., Derykot O.M. Organizational structure of management by the enterprises of light industry: the state and directions of development / R.S. Kvasnycka, O.M. Derykot // 3rd  International Scientific and Practical Conference “Science and Society”. Vol.2. 20-21 March 2013, London. – P.116-127

Основні публікації у фахових виданнях:

1)    Квасницька Р.С. Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства / Р.С. Квасницька // Економіст. – 2005. – № 5. – С.73-75.
2)    Квасницька Р.С., Гладій С.П. Еволюційні аспекти змістової характеристики інвестицій як економічної категорії /  Р.С. Квасницька,  С.П. Гладій // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаник 2007.- №4 – С. 111-119
3)    Квасницька Р.С. Напрями підвищення результативності процесу управління фінансовими ризиками підприємства / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 6.  – Т. 2. — С.49-53
4)    Квасницька Р.С., Чубенко Ю.В. Кредитні ризики та управління ними в сучасних умовах господарювання / Р.С. Квасницька, Ю.В. Чубенко //Науковий вісник БДФА: Збірник наук.праць: Економічні науки. — Чернівці, Технодрук, Ч.2, №3, 2008.- C.128-135
5)    Квасницька Р.С. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку пластикових карток /  Р.С. Квасницька // Науковий Вісник, НУДПСУ (економіка, право). — 2009.- №1. – С.134-142 
6)    Квасницька Р.С., Величко І.В. Актуальні питання розвитку лізингового бізнесу в Україні / Р.С. Квасницька, І.В. Величко // Вісник «Актуальні проблеми ринкової економіки» – Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту, 2009.- №7. – С.89-98
7)    Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. Концептуальні підходи до визначення поняття «бюджет підприємства» /  Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. №1. — Т.1. – С.34-39
8)    Квасницька Р.С.Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі-продажу / Р.С. Квасницька // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу (науковий економічний журнал). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». — 2011. — №3 (15). — С.141-145
9)    Квасницька Р.С. Інститути банківського сектору фінансового ринку України /  Р.С. Квасницька // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –  2012. – № 3 (15). – С.110-115
10)    Квасницька Р.С., Дерикот О.М. Аналіз моделей прийняття управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Науковий ж-л «Економіка та держава». — 2012. – C.38-40
11)    Квасницька Р.С. Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку / Р.С. Квасницька //Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — №5. — С.3-7
12)    Квасницька Р.С., Кордонець І.О. Удосконалення діагностики загрози банкрутства вітчизняного підприємства /Р.С. Квасницька, І.О. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. №5. — Т.3. — С. 86-93.
13)    Квасницька Р.С.Місце та роль нефінансових корпорацій — інститутів фінансового ринку України/Р.С. Квасницька // Наукові записки. Серія «Економіка»: зб. наукових праці. — Острог: В-во НУ «Острозька академія», 2013. — Вип. 21. — С.224-228
14)    Квасницька Р.С., Надорожня С.О. Теоретичні аспекти контролінгу / Р.С. Квасницька, С.О.Надорожня // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. збірник/ за ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ6 Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 9. — Т.2. — С.55-60
15)    Квасницька Р.С. Роль держави в ефективному функціонуванні фінансового ринку України /Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. — №4. – Т.2. – С.279-283

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes