bezvux

Безвух Сергій Володимирович

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Посада:

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету
sbezvuch@ukr.net
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 2000 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
 • 2004 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр
 • 2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб’єктів господарювання»

Етапи професійного становлення

 • 2005 – 2006 рр. – економіст сектору заставних операцій Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
 • 2006 р. – економіст фінансово-аналітичного відділу Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
 • 2006 – 2007 рр. – економіст сектору заставних операцій Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
 • 2005 – 2007 рр. – старший економіст відділу обслуговування малого та середнього бізнесу Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
 • 2008 р. – провідний економіст відділу малого та середнього бізнесу Хмельницької філії ПАТ «ВТБ Банк»
 • 2008 – 2011 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2015 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Хмельницький національний університет. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Фінансиста 2014 р.
 • Хмельницький національний університет. За значні досягнення в навчальній та науковій роботі, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів і кредиту та з нагоди Дня Фінансиста 2015 р.

Викладання дисциплін

 • Безпека банківської діяльності
 • Біржова діяльність
 • Гроші і кредит
 • Корпоративна соціальна діяльність
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції

Навчальні підручники та посібники

Біржова  діяльність: навч. посібник / Н.А. Хрущ, П. Г. Іжевський, С. В. Безвух. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 348 с.

Інші (методички, модулі та інше)

 1. Ларіонова К.Л. Гроші та кредит. Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки „Фінанси та кредит‛ / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко, С.В. Безвух. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 90 с..
 2. Біржова діяльність. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів повної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси та кредит» / С. В. Безвух, С. М. Дідик. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 100 с.
 3. Гроші та кредит: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / К.Л. Ларіонова, С.В. Безвух, Т.В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 114 с.
 4. Кредитування і контроль : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / К. Л. Ларіонова, С. В. Безвух, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 112 с.
 5. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Гроші та кредит» (Сертифікат №651. Протокол № 6 від 25.06.2013р.)
 6. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Гроші та кредит ІІ» (Сертифікат №104. Протокол № 5-а від 22.04.2013р.))
 7. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Безпека банківської діяльності» (Сертифікат №858. Протокол № 6 від 21.05.2014р.)
 8. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Кредитування і контроль» (Сертифікат №908. Протокол № 6 від 21.05.2014р.)
 9. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Біржова справа» (Сертифікат №997. Протокол № 2 від 28.10.2015р.)
 10. Модуль для дистанційного навчання з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

Сфери наукових інтересів

 • Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку
 • Теоретичні та практичні аспекти грошово-кредитних відносин
 • Система захисту вкладів суб’єктів економіки в банківських та парабанківських установах
 • Стратегії проведення торгівельної діяльності на біржовому ринку
 •  Управління активно-пасивними операціями комерційного банку

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • Держбюджетна НДР на тему “Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни” (номер державної реєстрації 0111U002302).

Монографії та розділи у монографіях

 1. Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний i соціальний аспекти : монографія / [авт. кол.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, канд. екон. наук, доц. І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495 с.
 2. Безвух С.В. Михайловська І.М. Оцінка організації захисту банківських вкладів у банківській системі України // Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни / за ред. кан. екон. наук І.М. Михайловської. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — С. 168-205.
 3. Безвух С.В., Михайловська І.М. Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та субєктів господарювання в Україні / за ред. кан. екон. наук І.М. Михайловської. — Хмельницький : ХНУ, 2013. – 174 с.

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Безвух С. В. Міжнародний досвід побудови системи гарантування вкладів / С. В. Безвух, А. Табор // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – Т. 1. – С. 196–201.
 2. Безвух С. В. Швидкість відшкодування вкладу як основоположний елемент системи захисту вкладів у банківських установах / С. В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – Т. 1. – С. 9–11.
 3. Безвух С. В. Політика захисту вкладів в країнах Євросоюзу та Україні в період фінансової кризи / С. В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 151–153.
 4. Безвух С. Базові засади функціонування системи захисту банківських вкладів. — Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. — № 6. — Т. 2. — С. 68-72.
 5. Безвух С.В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення / С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. — № 5. – Т. 1. – С. 69-74.
 6. Безвух С.В. Формування податкових надходжень Зведеного бюджету України із різних джерел: оцінка, та пропозиції по вдосконаленню / С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. — № 6. – С. 75-80.
 7. Безвух С.В., Стопчак А.Ю. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення. — Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. — № 5. – Т. 3. – С. 7-14.
 8. Донченко Т.В. Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні / Т.В. Донченко, С.В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — №8. — С. 69-74.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Безвух С. В. Теоретичні засади створення єдиної класифікації вкладів фізичних та юридичних осіб / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Наукові записки : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 22–30.
 2. Безвух С. В. Сутність терміна “вклад (депозит)” в умовах сучасних вимог гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника. – 2008. – Вип. ІV. – Т. 2. – С. 197–204.
 3. Безвух С. В. Захист вкладів суб’єктів господарювання як перспективна складова розвитку системи гарантування вкладів в Україні / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. праць / НАН України ; Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 2 (76). – С. 323–331.
 4. Безвух С. В. Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи / С. В. Безвух // Наукові записки : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2009. – Вип. 12. – С. 132–141.
 5. Безвух С. В. Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку / С. В. Безвух, І. В. Серветник // Вісн. Університету банківської справи НБУ. – 2010. – № 3. – С. 45–54.
 6. Безвух С. В. Сучасний стан та перспективи забезпечення захисту вкладів фізичних та юридичних осіб в Україні / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 2. – С. 229–236.
 7. Безвух С. В. Механізм створення і складові елементи системи захисту банківських вкладів суб’єктів господарювання / С. В. Безвух // Вісн. Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 3. – С. 179 – 182.
 8. Безвух С. В. Стратегія розвитку системи захисту вкладів фізичних осіб і суб’єктів господарювання в банківських установах України / С. В. Безвух // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 33. – С. 233–242.
 9. Безвух С.В. Функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / С.В. Безвух // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — №3. — С. 679-684.
 10. Безвух С.В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування / С.В. Безвух // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — №8. — С. 623-629.
 11. Безвух С.В. Ліквідність банку: сутність та фактори впливу / С.В. Безвух // Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». – 2015. — № 12.
 12. Безвух С.В. Соціальна відповідальність бізнесу в конфліктні часи / С.В. Безвух // Економіка та суспільство, 2016. — №3. — С. 123-129.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Безвух С. В. Захист вкладів юридичних осіб в банківських установах: актуальний шлях розвитку системи гарантування вкладів в Україні / С. В. Безвух // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : матеріали наук.-практ. конференції (м. Ірпінь, 12–13 березня 2009 р.). – Ч. І. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – С. 320–323.
 2. Безвух С. В. Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку / С. В. Безвух // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2009 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С. 96–98.
 3. Безвух С. В. Перспективи розвитку система захисту вкладів в Україні через призму основних принципів ефективного страхування депозитів МАСД / С. В. Безвух // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : Матеріали ІХ наук.-практ. конф. студ., 17–20 трав. 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010. – С. 206–207.
 4. Безвух С. В. Сучасний стан та перспективи забезпечення захисту вкладів фізичних та юридичних осіб в Україні / С. В. Безвух, І. М. Михайлоська // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–21 лют. 2010 р., м. Суха Струга, Польща) : в 2 ч. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – Ч. 2. – С. 45–48.
 5. Безвух С. В. Механізм створення i складові елементи системи захисту банківських вкладів суб’єктів господарювання / С. В. Безвух // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовт. 2011 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2011. – С. 22–23.
 6. Безвух С. В. Стратегія розвитку системи захисту вкладів фізичних осіб i суб’єктів господарювання в банківських установах України / С. В. Безвух // Проблеми i перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : зб. тез доп. XIV Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 жовт. 2011 р. : у 2 т. / ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Т. 1. – С. 160–162.
 7. Безвух С., Михайловська І. Методики розрахунку розміру грошового фонду системи захисту вкладів в Україні та світі. — Зб. тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ТНЕУ. — Вектор. — Т, 2012 — С. 18-19.
 8. Безвух С. В., Грицюк А. М. Проблеми реалізації цінової політики банківськими установами в Україні в період фінансової кризи. — зб. наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти», Т. 2, 2009 — С. 39-41.
 9. Безвух С. В., Зварич-Блажко М. П. Незалежність Центральних банків як основа ефективного функціонування фінансової системи. — зб. наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти», Т. 2, 2009 — С. 150-152.
 10. Безвух С. В., Давидюк Д. В. Стан та перспективи розвитку захисту вкладів банківських установ. — зб. наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти», Т. 1, 2009 — С. 42-44.
 11. Дунець В. В., Безвух С. В. Іноземний капітал в банківській системі України. — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 — С. 37-40.
 12. Скоростецька А. М., Безвух С. В. Деякі аспекти сутності дефініції «гроші». — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 – С. 118-120.
 13. Лаврентьєва В. С., Безвух С. В. Організаційно-правові форми функціонування банківських установ у банківській системі України. — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 – С. 96-98.
 14. Безвух С. В., Роніс І. В. Грошово-кредитна політика Національного банку України в період фінансової кризи. — зб. наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти», Т. 1, 2009 — С. 124-126.
 15. Власюк Т. В., Безвух С. В. Грошово-кредитна політика Національного банку України в умовах фінансової кризи. — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 – С. 153-157.
 16. Каліновська О. Л., Безвух С. В. Межі норми позичкового процента в економіці України. — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 – С. 76-78.
 17. Токар О. В., Безвух С. В. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової кризи. — Збірник статей науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету бізнесу (10 грудня 2009 року), 2009 – С. 145-148.
 18. Петровський В. С., Безвух С. В. Сутність та механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні, зб. статей та доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (13-14 травня 2010 р.), 2010 – С. 129-132.
 19. Пугачова Ю. В., Безвух С. В. Сутність та механізм реалізації грошово-кредитної політики в Україні. — зб. статей та доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (13-14 травня 2010 р.), 2010 – С. 135-137.
 20. Чапський А. Безвух С. Проблеми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в Україні та шляхи їх вирішення. — Зб. наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи. — 2011. — С. 7-8.
 21. Кошай О. Безвух С. Методи мінімізації кредитного ризику банківської установи на рівні кредитного портфеля та їх використання в Україні. — Зб. наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи. — 2011. — С. 45-46.
 22. Токар О. Безвух С. Проблеми та перспективи розвитку вексельного обігу в Україні. — Зб. наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи. — 2011. — С. 108-110.
 23. Колеснік А.В. Ризики в діяльності комерційних банків // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 15 – 16 квітня 2011 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2011. – С. 272-275.
 24. Нечипорук Ю. І. Міжбанківський ринок в банківській системі України // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 15 – 16 квітня 2011 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2011. – С. 292-297.
 25. Андрощук К.В., Безвух С.В. Депозитна політика комерційних банків України. — Зб. студентських наукових праць кафедри фінансів та банківської справи. — 2012. — С. 7-8.
 26. Андрушко К.Ю. Безвух С.В. Сутність, проблеми та перспективи фондових бірж в Україні. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А.Хрущ, І.М.Михайловська, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — С. 70-72.
 27. Блинда А.М. Безвух С.В. Стан та перспективи розвитку банківського сектору України. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А.Хрущ, І.М.Михайловська, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — С. 78-80.
 28. Безвух С.В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення. — Матеріали Міжнародної науоково-практичної конференції «Механізми, стратегії, модеоі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2014 — С. 63-65.
 29. Андрощук К.В. Управління кредитним ризиком в банківській системі / К.В. Андрощук, С.В. Безвух // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А.Хрущ, І.М.Михайловська, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 67-68.
 30. Семенюк О.В. Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу / О.В. Семенюк, С.В. Безвух // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А.Хрущ, І.М.Михайловська, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 102-104.
 31. Побережна О.О. Шляхи вдосконалення функціонування ринку банківського кредитування в Україні / О.О. Побережна, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 121-123.
 32. Безвух С.В. Механізм управління ліквідністю банку. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 25-26 листопада 2015 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2015. – С. 5-8.
 33. Безвух С.В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування. — Матеріали ІІ Міжнародної науоково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2015 — С. 63-65.
 34. Безвух С.В. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції; за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. — Хмельницький, 2015. — С. 12-15.
 35. Павлюк А.В. Вирівнювання дохідної бази Теофіпольського районного бюджету Хмельницької області за допомогою міжбюджетних трансфертів / А.В. Павлюк, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 44-47
 36. Стаднійчук Т.Ю. Шдяхи подолання проблем ліквідності банків України / Т.Ю. Стаднійчук, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 206-208
 37. Кошова О.О. Етапи становлення кредитного ринку України / О.О. Кошова, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 226-229
 38. Бакавецька Л.В. Тенденції розвитку ринку банківського кредитування юридичних осіб в Україні у 2012-2014 роках / Л.В. Бакавецька, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 125-129.
 39. Гомонюк С.С. Проблемна кредитна заборгованість банків України в 2012-2014 роках: стан та шляхи зменшення / С.С. Гомонюк, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 134-138.
 40. Марченко Ю.А. Шахрайські операції з платіжними картками та шляхи їх зменшення / Ю.А. Марченко, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, К.Л.Ларіонова, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — С. 153-156.
 41. Безвух С.В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в конфліктних умовах / С.В. Безвух // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення» (3-4 червня 2016 року, м. Дніпропетровськ) – Дніпропетровськ, 2016. – С. 67-70.
 42. Безвух С.В. Ліквідність банку: сутність та фактори впливу / С.В. Безвух // Матеріали ІІІ Міжнародної науоково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 2016 — С. 69-70.
 43. Баковецька Л. В. Шляхи вдосконалення управління доходами і витратами підприємств газопостачання в Україні / Баковецька Л. В., Безвух С. В. // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — С. 53-56.
 44. Черкас Л. І. Фінансовий стан підприємств України у 2012-2014 роках / Черкас Л. І., Безвух С. В. // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — С. 67-70.
 45. Гринь С. С. Ліквідність банківського сектору України у 2013-2015 роках / Гринь С. С., Безвух С. В. // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.1 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — С. 84-88.
 46. Гомонюк С.С. Витрати банківського сектору України в 2013-2015 роках: стан та шляхи оптимізації / С.С. Гомонюк, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — С. 66-69.
 47. Печайко О.С. Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Україні: стан, проблеми та пропозиції щодо стимулювання / О.С. Печайко, С.В. Безвух // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Т.2 / ред. кол. : Н.А.Хрущ, Р.С.Квасницька, І.В.Форкун та інші. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — С. 85-87.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes