antonyuk

Антонюк Павло Петрович

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Посада:

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

antonyukpp@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 2000 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
 • 2004 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр
 • 2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету
 • 2015 р.  – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки» — спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Етапи професійного становлення

 • 2005 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2017 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін

 • Фінанси
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Фінансовий ринок

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до вивчення курсу «Страховий менеджмент» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр»/ І.М. Михайловська, П. П. Антонюк, Н.А. Пенкаль – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 189 с.
 2. Тестові завдання Державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, І. В. Форкун, І. М. Михайловська, Р. С. Квасницька, Л. А. Приступа, С. М. Ксьондз, А. В. Олійник, П.П. Антонюк. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 145 с.
 3. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування» / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, А. В. Олійник, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 72 с.
 4. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань для осіб, що вступають за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі диплому «молодшого спеціаліста» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»/ Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, К. Л. Ларіонова, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори- 2006», 2016. – 148 с.
 5. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни «Страхові послуги» / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа, П.П. Антонюк – Кам’янець – Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 100 с.
 6. Матеріали та підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Державні фінанси» / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, Л.А. Приступа, П.П. Антонюк – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 52 с.

Сфери наукових інтересів

 • Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання, принципи
 • Аналітичне забезпечення управлінських рішень щодо підтримки рівня соціальної безпеки підприємств
 • Теоретико–концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства : характеристики, переваги, недоліки
 • Напрями управління соціальною безпекою підприємства
 • Соціальна безпека: значення, необхідність та напрями дослідження

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • 3Б-2015 Процеси формування та моделювання стратегії і тактик управління фінансами суб’єктів господарювання
 • 3Б-2013 Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств
 • 7 — 2013 Стратегія розвитку промислових підприємств за умов конкурентного середовища: соціальний та економічний аспекти
 • 5Б-2012 Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами

Монографії та розділи у монографіях

 1. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. К. Л. Ларіонової. – Кам’янець–Подільський : ПП «Медобори–2006»., 2013. – 496 с. (частка автора Антонюк П.П. Соціальна безпека підприємств: значення, необхідність та напрями дослідження — С.308 – 327.)
 2. Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни: монографія / за ред. канд. екон. наук, проф. Михайловської І.М. — Хм.: ХНУ, 2013 — 326 с. ( частка автора — Антонюк П.П. Фінансування соціальних програм захисту населення в Україні з використанням можливостей недержавних фінансових установ — С. 80 — 109.) ( частка автора — Антонюк П.П. Механізм фінансування соціального захисту населення — С. 256 — 269.)
 3. Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки підприємства: монографія / Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв, П.П. Антонюк. Камянець – Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. — 240 с. ( частка автора — Антонюк П.П. Соціальна безпека підприємств: значення, необхідність та напрями дослідження — С. 117 — 169.)
 4. Трансформаційні перетворення економічних систем : виклики сучасності : монографія / за заг. редакцією Прямухіної Н.В. – Київ: Кондор – Видавництво, 2017. – 290 с. ( частка автора — Антонюк П.П. Обліково-аналітичне обґрунтування напрямів формування характеристик ефективності функціонування окремих суб’єктів фінансового ринку — С. 121 — 144.)
 5. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspect.  Monograph/ Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. – 2017. — 348 p. ( частка автора — Антонюк П.П. Indicators for assessing the financial potential of some of the financial market and their accounting and analytical support — С. 68 — 81.)

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

Антонюк П. П. Экономический рост предприятия: основа поддержки уровня его социальной безопасности / П. П. Антонюк // Экономика и предпринимательство. – Москва : «Буки Веди», 2013. − № 6. − С. 287−290

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Антонюка П. П. Взаємозв’язки у сфері соціальної безпеки підприємств / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. – №4. Економічні науки, Том 4. – С. 7 – 11.
 2. Антонюк П. П. Особливості виявлення соціальних ризиків на промислових підприємствах України / Економіка. Фінанси. Право — №3 — 2016 — С. 14 — 18
 3. Антонюк П. П. Ознаки негативних тенденцій розвитку суб’єктів господарювання за показниками результативності їх діяльності / Г.І. Рзаєв, П.П. Антонюк, Т.Г. Рзаєва /Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. – №3. Економічні науки, Том 3. – С. 225
 4. Антонюк П. П. Економічна безпека підприємства: ресурсно–результативний підхід / Г.І. Рзаєв, П.П. Антонюк, Т.Г. Рзаєва / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. – №4. Економічні науки, Том 3. – С. 123 – 131
 5. Антонюк П. П. Особливості управління соціальною безпекою підприємств у конкурентному середовищі / П. П. Антонюк, Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2014. – № 1. – С. 53–59
 6. Антонюк П. П. Соціальна безпека та соціальний ризик промислових підприємств: зв’язок та залежність / П. П. Антонюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. − № 1. − С. 30–34
 7. Антонюк П. П. Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання, принципи / П. П. Антонюк // Наукові записки. Економіка. : збірник наукових праць. − 2013. – Вип. 21. − С. 207−211
 8. Антонюк П. П. Оцінка передумов формування рівня соціальної безпеки промислових підприємств Хмельницького регіону / В. М. Нижник, П. П. Антонюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. − 2013. – Вип. 2, ч. 1. (39). − С. 12−19
 9. Антонюк П. П. Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства / П. П. Антонюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць. − Вип. 12, ч. 3. − 2013. − С. 13−17
 10. Антонюк П. П. Ключові аспекти дослідження соціальної безпеки промислових підприємств / П. П. Антонюк, Н. С. Купчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2013. − № 3, т. 1. – С. 130–134
 11. Антонюк П. П. Теоретико-концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства : характеристики, переваги, недоліки / П. П. Антонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. − 2013. − № 1. − С. 214−217
 12. Антонюк П. П. Характеристики соціальної безпеки: напрями дослідження та етапи аналізу / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2013. − № 2, т. 1 − С. 209−215
 13. Антонюк П. П. Соціальна безпека: значення та необхідність дослідження за умов динамічного середовища / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2012. − № 3, т. 2. − С. 185−187

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 • 55 наукових публікації в інших виданнях
 • участь у 20 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes