Завідувач кафедри

Хрущ Ніла АнатоліївнаХрущ Ніла Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, 
академік Академії економічних наук України,
завідувач кафедри фінансів
та банківської справи 
Хмельницького національного університету 

Освіта 

–    У 1991 році закінчила Хмельницький технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», здобула кваліфікацію інженер-економіст (диплом УВ №961495).
–    У 1996 р. закінчила аспірантуру в Одеському державному університеті та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи оцінки стійкості та конкурентоспроможності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 – економіка та форми господарювання у ОДЕУ, м. Одеса.
–    У 2007 р. закінчила докторантуру в Хмельницькому національному університеті та захистила докторську  дисертацію на тему: «Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса.


Етапи професійного становлення: 

–    28.11.1991 – 10.01.1995 – асистент кафедри бухгалтерського обліку Хмельницького технологічного інституту;
–    10.01.1995 – 25.05.1996 – аспірант Одеського державного університету (денна форма навчання); 
–    25.05.1996 – 25.06.1996 – асистент кафедри обліку та аудиту Технологічного університету Поділля;
–    26.06.1996 – 06.04.1997 – старший викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів Хмельницького державного університету;
–    07.04.1997 – 30.11.2000 – доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів Хмельницького державного університету;
–    1.12.2000 – 1.12.2003 – докторант, доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів за сумісництвом Хмельницького державного університету; 
–    01.12.2003 – 13.09.2004 – доцент кафедри обліку і аудиту Хмельницького державного університету;
–    13.09.2004 – 31.10. 2007 – доцент кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету;
–    1.11.2007 –  3.06.2013 – професор кафедри обліку і аудиту, професор кафедри фінансів та банківської справи за сумісництвом Хмельницького національного університету;
–    3.06.2013 – до теперішнього часу – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, професор кафедри обліку і аудиту за сумісництвом Хмельницького національного університету.


Науковий ступінь, вчені звання: 

– Кандидат економічних наук за спец. 08.06.01 – економіка та форми господарювання (диплом КН № 011916 від 14 червня 1996 р.).
– Доктор економічних наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДН № 006277 від 13 грудня 2007 р.).
– Доцент кафедри обліку, аудиту і фінансів, Технологічний університет Поділля (атестат ДЦ АЕ № 000878 від 22 жовтня 1998 р.).
– Професор кафедри обліку і аудиту, Хмельницький національний університет (атестат 12ПР № 005934 від 23 грудня 2008 р.).


Участь у галузевих Академіях, відзнаки, публікації у ЗМІ: 

    Академік Академії економічних наук України (посвідчення № 803 від 17 травня 2013 р.).
   У 1996-1998 р. за досягнення в сфері наукових досліджень була присвоєння Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти  нагороджена почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради та ХНУ, а саме: 
–    Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації – 2008 р.
–    Грамота управління освіти Хмельницької міської ради – 2011 р.
– Грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької державної адміністрації – 2013 р.
–    Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 рр.
– Хрущ Ніла Анатоліївна  // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку. Історично-іміджеве видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна». – С. 186.


Викладання дисциплін: 

–    Фінансовий аналіз
–    Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
–    Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку
–    Банківські операції 
–    Ринок фінансовий послуг 


Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: 

Широке коло проблем стратегічного управління, корпоративного управління, фінансового та інвестиційного менеджменту, стратегічного аналізу в різних галузях економіки України, тощо. 

 Інформація про участь у науково-дослідних темах:

Співавтор проектів та  відповідальний виконавець науково-дослідних (господарсько-договірних та держбюджетних) робіт, які виконанні та проводяться у Хмельницькому національному університеті, а саме:
1.    «Реорганізація структури управління ВАТ «Термопластавтомат», м. Хмельницький» (1996-1998 рр.);
2.    «Проблеми трансформації сфери послуг в процесі реформування економіки України» (1996-1998 рр., ДР № 0197U016015);
3.    «Проблеми та перспективи залучення інвестицій и Україну» (1999-2000 рр., ДР № 0199U3037);
4.    «Концепція інформаційного забезпечення фінансово-інвестиційної та інноваційної діяльності» (2002-2004 рр., ДР № 0102U004047);
5.    «Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об'єднань» (2006-2008 рр., ДР № 0106U001003);
6.    «Стратегії управління соціально-економічними системами регіону на засадах кластерних технологій»  (2010-2012 рр., ДР № 0110U002215);
7.    «Методологія формування мережевих структур та моделі їх корпоративного управління» (2013 – по теперішній час, ДР № 0113U002061). 

Участь у редколегіях журналів:

1.    Вісник Хмельницького національного університету, редакційна колегія серії «Економічні науки» (фахове видання, постанова президії ВАК від 16.12.2009 № 1-05/6)  з 1.01.2003 р..
2.    Науковий Вісник Херсонського державного університету,  редакційна колегія серії «Економічні науки» (друкований засіб масової інформації, свідоцтво про держ. реєстрацію ДРС України від 15.03.2013 КВ № 19747-9547Р ) з 15.03.2013 р..

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

Д 41.816.03  Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова з 2007 р.
Д 70.052.01 Хмельницького національного університету з 2007 р.

Керівництво аспірантами:

Під науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації, а саме:
1.    Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Приступа Л.А. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, К 41.816.03. – 20 лютого 2009 р.
2.    Оцінювання фінансового потенціалу в процесі формування конкурентних стратегій підприємств галузі зв’язку України / Желіховська М.В. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Д 41.816.03. – 8 липня 2011р.
3.     Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами / Корпан О.С. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький, Хмельницький національний університет, Д 70.052.01. – 26 лютого 2013 р.

Науково-методичні праці:

Автор понад 165 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, статті у фахових журналах, закордонні публікації, методичні посібники, дистанційні курси, тощо.

Монографії та розділи у монографіях:

1. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. проф.. М.П.Войнаренка – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с. Хрущ Н.А. (Р.5.2. С. 471 – 512; Р. 5.3. С. 512 – 527).
2. Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 309 с.
3. Хрущ Н.А., Редькін О.С., Реген В. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління. – Одеса: “Евен”, 2004. – 216 с.
4. Хрущ Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська; [за ред. проф. д.е.н.,  проф.. Н.А. Хрущ]. – К.: Освіта України, 2010. – 315 с.
5.Маркетингові технології  в умовах інноваційного розвитку економіки [монографія / за  ред. проф. С.В.  Ковальчук]. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с. Хрущ Н.А. Маркетингові стратегії в сфері телекомунікацій (п.1.7 с. 53-58).
6. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / під заг.ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 254 с. Ваганова Л.В., Хрущ Н.А. Оцінка ринкової безпеки машинобудівних підприємств в процесі корпоратизації промисловості (п. 5.4, с. 222-235).
7. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за ред. проф. д.е.н.,  проф.. Н. А. Хрущ. – К.: Кафедра, 2012. – 300 с.

Закордонні публікації:

1.    Хрущ Н.А. Механизм формирования инвестиционной стратегии  предприятия / Состояние и перспективы развития инновационной Деятельности в области сервис. Сб. статей. – Ч. 1. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: ПВГУС, 2008. – С. 82 – 88.
2.    Хрущ Нила, Желиховская Майя. Оценка финансового потенциала в процессе разработки финансовой стратегии предприятий  // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – Vol.1. – No. 2. – p. 125-130.
3.    Хрущ Н.А. Особенности разработки стратегий предприятий в системе корпоративного управления / Н.А. Хрущ // Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от международна научна конференция. Варна – Херсон: Издательство «Наука и  икономика», 2013. – С. 135-139.
4.    Хрущ Нила, Желиховская Майя. Формирование инвестиционной стратегии предприятия в современных условиях // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. – No.  3. – р.182-185.

Наукові статті:

1.    Хрущ Н.А. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 28 – 31.
2.    Хрущ Н.А. Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 62 – 65.
3.    Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізми формування та адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 45 – 52. 
4.    Хрущ Н.А. Особливості застосування елементів конкурентного аналізу у стратегічному управлінні підприємствами / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т.1. – С. 115-118. 
5.    Хрущ Н.А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами / Н.А. Хрущ, О.С.Корпан, М.В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету – 2010. – № 1. – Т.1. – С. 41 – 45. 
6.    Хрущ Н.А. Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська / Вісник Хмельницького національного університету. – № 6. – Т. 2 «Економічні науки». – 2011. – С. 304-308.
7.    Хрущ Н.А. Економіко-математичне обґрунтування типових підприємств машинобудування Вінницького регіону / Н.А. Хрущ, О.В. Романєєв // Вісник наукових досліджень. ВФЕУ, 2011. – Випуск 15. – С. 64–72.
8.    Хрущ Н.А. Особливості функціонування віртуальних підприємств в умовах інформатизації суспільства // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – Т.2. – С. 107-111.
9.    Хрущ Н.А. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства // Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. –  2012. – № 2. – Т.2. – С. 65-68.
10.    Хрущ Н.А. Розробка фінансової стратегії в системі корпоративного управління підприємствами / Н.А. Хрущ, О.С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 1, № 5. – С. 203-207.