Ларіонова Катерина Леонідівна

Ларіонова Катерина Леонідівна - кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук,

Доцент  кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

– у 1995 році – закінчила навчання в Технологічному університеті Поділля, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності" та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки; 
– у 2000 році – закінчила навчання в Технологічному університеті Поділля, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницької діяльності; 
–  у 2002 році  – захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкових механізмів господарювання» за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва.

Етапи професійного становлення:

– 1995-1998 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету; 
– 1998-2002 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету; 
– 2002-2005 рр. –  старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету; 
– 2005-2013 рр. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. 

Науковий ступінь, вчені звання:

– Кандидат економічних наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами ( диплом ДК № 017067 від 13 листопада 2002 року); 
– Доцент кафедри фінансів та банківської справи (атестат доцента 02ДЦ № 011796 від 6 лютого 2006 року).


Нагороди:

– Почесна грамота Хмельницької міської ради та виконавчого комітету – 2013р.
– Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2008, 2009, 2010  р.р. 


Викладання дисциплін:

– Гроші та кредит; 
– Кредитування і контроль; 
– Фінансова санація і банкрутство підприємств; 
– Управління фінансовою санацією підприємства. 

Сфера наукових інтересів:

– Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки. Значна увага приділяється питанням санації та реструктуризації підприємств як складових антикризового управління.

Науково-методичні праці:

Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України: 

– Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навч. посібник . /Михайловська І.М., Ларіонова К.Л./  – Львів. – Новий світ – 2000, 2007. – 432с.
– Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: Навчальний посібник . / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. /  – Львів. – Новий світ – 2000, 2008. – 312с.

 
Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання) 
– Гроші та кредит для студентів всіх економічних спеціальностей / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко. – ХНУ. – дата розміщення 2007 р.
–  Гроші та кредит для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко, С.В. Безвух. – ХНУ. – дата розміщення 2013 р. 
–  Гроші та кредит ІІ / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко, С.В. Безвух. – ХНУ. – дата розміщення 2013 р.  
–  Фінансова санація та банкрутство підприємства / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко – ХНУ. – дата розміщення 2012 р. 
–  Переддипломна практика для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / К.Л. Ларіонова, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун, А.В. Олійник – ХНУ. – дата розміщення 2013 р.  

 
Монографії: 
1. Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти: монографія/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. – Хм.: ХНУ, 2010. – 495 с. 
– Ларіонова К.Л.  Концепція планування собівартості продукції в умовах ринкових механізмів господарювання (розділ ІІІ, 427-452 с.) 
2. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Кам’нець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 496 с. 
– Ларіонова К.Л.  Концептуальні основи проведення реструктуризації для стабілізації функціонування промислових підприємств (розділ IV, 399-427с. )
– Ларіонова К.Л., Донченко Т.В. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства  ( розділ IV, 427-453с.)

Опублікуковано більше 200 наукових статтей, серед яких: 

Основні публікації у фахових виданнях: 

1. Ларіонова К.Л. Реформування системи банкрутства, як основа для прискорення оздоровлення економіки України / К.Л. Ларіонова, Г.І  Капінос // Вісник ХНУ. – 2005.- №3.- Т.2.- С.7-9
2. Ларіонова К.Л. Основні аспекти та проблеми проведення санації підприємств Хмельницької області / К.Л. Ларіонова, Г.І  Капінос // Вісник ХНУ. -2005.- №6. -Т.1. -С.174-177
3. Ларіонова К.Л., Прилипко Н.І. Проблеми та перспективи розвитку системи банкрутства в Україні // Вісник ХНУ. -2006.- №1. -Т.1. -С.117-123
4. Ларіонова К.Л., Прилипко Н.І. Використання інтегральних показників в процесі оцінки ефективності санаційних заходів на вітчизняних підприємствах // Вісник ХНУ. – 2006. – №2.- Т.1. -С.204-210
5. Ларіонова К.Л. Аналіз особливостей та сучасного стану розвитку інституту банкрутства та фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання Хмельницької області / К.Л. Ларіонова, Г.І  Капінос // Вісник ХНУ, №4, 2006. – С.50-55.
6. Ларіонова К.Л. Удосконалення комплексної моделі реструктуризації промислових підприємств // Вісник ХНУ. – 2007. –№4.-Т.3.- С. 41-45
7. Ларіонова К.Л. Удосконалення організаційно-економічного механізму антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / К.Л. Ларіонова, Г.І  Капінос // Вісник ХНУ. – 2007. – С.63-66
8. Ларіонова К.Л. Розробка програм антикризового управління на підприємстві / К.Л. Ларіонова, О.В. Маковська // Вісник ХНУ. – 2007. – №4. – Т.3. – C.108-113
9. Ларіонова К.Л. Основи дослідження виникнення економічної кризи з урахуванням реалій вітчизняної економіки/ К.Л. Ларіонова, О.В. Маковська // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Випуск 10. – Ч. 2. – С.207-214
10. Ларіонова К.Л. Сучасний стан та перспективи змін грошово-кредитної політики України / К.Л. Ларіонова, Г.І.  Капінос // Вісник ХНУ, м. Хмельницький. – 2010. – Т.1. – С.136-141
11. Ларіонова К.Л. Управління формуванням обсягу та ціни власного капіталу банку / К.Л. Ларіонова, О.В. Яремчук // Вісник ХНУ, м. Хмельницький. – 2010.- №5. – Т.4.- С.268-271
12. Ларіонова К.Л., Комплексна система забезпечення оптимальної ліквідності банку / К.Л. Ларіонова, Н.І. Криворучко // Вісник ХНУ,№5. – Т.3, – 2011. – с.93-97
13. Ларіонова К.Л. Комплексне моделювання процесу реструктуризації промислових підприємств // Вісник ХНУ. – 2012.- №2 –Т.2 – С.110-113;
14. Ларіонова К.Л. Удосконалення інституту банкрутства, як основа для оздоровлення економіки України./ К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник ХНУ.- 2012. – №3, Т3. – С.23-28.
15. Ларіонова К., Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / К.Ларіонова, Т. Донченко, // Соціально економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 38-47. — Режим- доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12lklplp.pdf 
16. Ларіонова К. Л. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства / Т. В. Донченко, К. Л. Ларіонова // Вісник ХНУ.- 2012. – Т.2, №6 – С. 87-94;
17. Ларіонова К. Л.  Концептуальні основи управління санацією підприємства/ Ларіонова К. Л. Донченко Т.В // Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка". – 2013. –  Вип. №22 – С.54-68