Крупа Олександр Володимирович

Крупа Олександр Володимирович - асистент

Кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів та банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

– 2004 – 2008 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: "Міжнародні економічні відносини", кваліфікація: економіст- міжнародник, перекладач з англійської та німецької мов, рівень: бакалавр
– 2009 – 2010 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: "Міжнародні економічні відносини", магістр з міжнародних економічних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з англійської та німецької мов.
– 2010-2013 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: "Механізм формування аутсорсингових допоміжних функцій підприємств машинобудування"
24.09.2014 р. захистив дисертацію на здобуття звання кандидата економічних наук.

 Етапи професійного становлення:

– у 2010 – 2014 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– з вересня 2014 року – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

– Місцеві фінанси
– Фінанси підприємств

 Сфера наукових інтересів:

– Механізм формування аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів промислових підприємств
– Процесний підхід до управління підприємством
– Формування та розвиток місцевих фінансів
– Теоретико-концептуальні аспекти фінансів підприємств 

Науково-методичні праці:

 

 

Опублікував більше 20 наукових праць, у тому числі 1 наукова колективна монографія, 1 міжнародна публікація 

Монографії

1.      Крупа О.В. Концептуальні аспекти аутсорсингу виробничих процесів суб’єктів господарювання / Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Хмельницький. – 2013, с.117-133

Публікації у наукових фахових виданнях:

2.      Крупа О.В. Модель управления хозяйственной деятельностью предприятия на основе аутсорсинга вспомогательных бизнес-процессов / О.В. Крупа // Проблемы современной экономики. –  2013. – № 2 (46). – С. 127-129
3.      Крупа О.В. Підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу / О.В. Крупа // Інноваційна економіка. – 2013.- №6. – С. 243-246
4.      Крупа О.В. Алгоритм управління бізнес-процесами промислових підприємств на основі аутсорсингу / О.В. Крупа // Вісник Хмельницького національного університету.- 2013.- № 3.-Т.3. – С. 99-103
5.      Крупа О.В. Особливості формування стратегії аутсорсингу бізнес-процесів промислових підприємств / О.В. Крупа // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 1.
6.      Крупа О.В. Переваги та недоліки застосування аутсорсингу промислових підприємств / О.В. Крупа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012.- № 4. Т.2. С. 241-244
7.       Крупа О.В. Еволюція наукових поглядів на формування аутсорсингових послуг / О.В. Крупа // Вісник ХНУ.– Економічні науки.– 2011. – № 6. – Т.4. – С. 237-240
8.      Крупа О.В. Сутність процесного підходу до управління допоміжними функціями машинобудівного підприємства / О.В. Крупа // Вісник ХНУ.– Економічні науки.– 2010. – № 3. – Т.2

В інших наукових виданнях:

9.      Крупа О.В. Особливості прийняття управлінських рішень у процесі використання аутсорсингу на вітчизняних підприємствах / О.В. Крупа // Перспективи  розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2013 року) / відпр. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2013. – С.93-95
10.  Крупа О.В. Система аутсорсингу непрофільних бізнес-процесів промислових підприємства / О.В. Крупа // Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 7-8 червня 2013 рок)у / ред. кол. : К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон. : Видавничий дім «Гельветика», 2013. –С.123-126
11.  Крупа О.В. Організаційно-фінансова модель аутсорсингу / О.В. Крупа // Збірник наукових праць / О.В. Крупа // Збірник наукових праць «Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем». – 2013. – № 1. – С. 49-52
12.  Крупа О.В. Аутсорсинг бізнес-процесів в системі зниження витрат на підприємстві/ О.В. Крупа // Міжнародна науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів». – Хмельницький. – 2011. – С. 78-80