Cтеценко Наталія Анатоліївна

Стеценко Наталія Анатоліївна - кандидат економічних наук, старший викладач

Кандидат економічних наук,

Доцент кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

– 2002 – 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: "Фінанси", кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
-1994 – 2000 рр. – навчання в Хмельницькому технологічному університеті Поділля, спеціальність: "Фінанси", кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.
– 2003-2007 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. 
-2008 р. – захист кандидатської дисертації. Тема дисертації: «Формування системи управління персоналом підприємств машинобудування»

Етапи професійного становлення:

– 2005 – 2008 рр. – викладач  кафедри управління персоналом  та економіки праці Хмельницького національного університету
– з 2008 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– з 2013 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 


Викладання дисциплін:
– Фінанси
– Основи наукових досліджень
– Місцеві фінанси
– Основи казначейської справи

Сфера наукових інтересів:

– Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України.
– Світовий генезис науки про фінанси.
– Сутність, структура та інструментарій фінансової науки.
– Міжбюджетні відносини.
– Основні напрямки наукових досліджень з економіки.

Науково-методичні праці:

Опубліковано більше 30 наукових праць, у тому числі 2 наукові монографії  

У монографіях

1. Стеценко Н.А. "Аналіз сучасної структури системи управління персоналом підприємств машинобудування" //Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти /за заг. ред .д-ра екон. наук. проф. О.І. Барановського, канд. екон. наук доц..  І.М. Михайловської.- Хмельницький: ХНУ, 2010-495с.
2. Стеценко Н.А. Формування інноваційної моделі управління персоналом/ Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М.В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263с. – 57-94

 Основні наукові публікації

1. Стеценко Н.А. Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів за рахунок децентралізації державної влади. /  Н.А. Стеценко // Вісник ХНУ. – Т.4,2011-С.292-296

2. Стеценко Н.А.  Місцеві бюджети розвитку/ Н.А. Стеценко  // Питання сучасної науки і освіти /  Збірник праць, Ч.1,С.68-72, Київ 2012.
3. Стеценко Н.А.  Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками / Н.А. Стеценко //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка і управління: актуальні проблеми і тенденції розвитку".- м. Львів: 2012 –  Т  1, С.52-54 .
4. Стеценко Н.А. Напрями контролю з боку органів державного казначейства за формуванням і використанням коштів позабюджетних фондів / Н.А. Стеценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан і тенденція розвитку економіки України".- м. Одеса 2012- Т .2.- С.75-77.
5. Стеценко Н.А. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Н.А. Стеценко Матеріали міжнародної науково практичної конференції студентів та молодих вчених "Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів" м. Хмельницький – ХНУ, 2011. – С.220-223.
6. Стеценко Н.А. Аспекти розвитку інвестиційного клімату в Хмельницькому регіоні / Н.А. Стеценко //.- Вісник ХНУ.- 2012, Економічні науки. № 6, Т. 2, С.146-149.