Історія розвитку кафедри

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кафедра фінансів та банківської справи заснована відповідно до наказу ректора Технологічного університету Поділля №155 від 02.11.1998 р.

Кафедра фінансів та банківської справи є випусковою кафедрою для напряму (спеціальності) «Фінанси і кредит» факультету економіки і управління. Колектив кафедри забезпечує професійну та практичну підготовку фахівців з напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» «магістр» на факультетах економіки і управління та заочно-дистанційного навчання.

Першим завідувачем кафедри (1998–2000 рр.) була кандидат економічних наук, професор  Є. Г. Рясних.

З 2000 р. по 2005 р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент В. М. Шацька.

З 2005 р. по 2013 р. завідувачем кафедри була кандидат економічних наук, професор І. М. Михайловська.

З 3.06.2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Хрущ Ніла Анатоліївна, яка своїм професіоналізмом підняла її на якісно новий щабель.

Професорсько-викладацький склад нараховує 26 осіб, серед яких 5 професорів, 10 доцентів, 8 старших викладачів, 3 асистента.

Протягом останніх 10 років значно покращився якісний склад кафедри, викладачами було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Впродовж 2010-2014 рр. присвоєно вчені звання доцента кафедри фінансів і банківської справи 5 кандидатам економічних наук: Гулько Л. Г., Іжевському П. Г., Ксьондз С. М., Матвійчук Л. О., Приступі  Л. А..

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує понад 80 навчальних курсів, які 100 % забезпеченні  розробленими навчально-методичними комплексами, що представлені в підсистемі «Модульне середовище для навчання» (MOODLE). За роки діяльності кафедри було видано понад 250 навчально-методичних розробок; понад 100 сертифікованих модулів дистанційного навчання, 18 навчальних посібників з фахових дисциплін (з них 16 з грифом МОН України).

Кафедра фінансів та банківської справи має надзвичайно широке коло наукових досліджень. Під керівництвом Хрущ Н.А. на кафедрі створено наукову школу: «Стратегії та технології управління фінансами суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика». Особливістю наукових розробок школи є те, що вони доведені до рівня конкретних науково-методичних та практичних рекомендацій, які  застосовуються у діяльності підприємств різних галузей економіки, впроваджені у навчальний процес ВНЗ України, використовуються у діяльності державних установ та організацій.

Викладачі кафедри фінансів і банківської справи у 2010-2014 роках брали участь у виконанні 9 держбюджетних та господарсько-договірних НДР Хмельницького національного університету. Сьогодні колектив кафедри працює над розробкою держбюджетної НДР «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (ДР № 0114U000272) та господарсько-договірної роботи «Розробка моделей та технологій процесу прийняття управлінських рішень в системі ефективного розвитку підприємств легкої промисловості» (ДР № 0114U004512).

Важливий елемент наукової роботи – організація міжнародних та всеукраїнських конференцій і бізнес-семінарів. Так, колективом кафедри щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»,  всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» та низка бізнес-семінарів за результатами цієї наукової роботи здійснюється випуск матеріалів (тез) конференцій, номерів журналу «Вісник Хмельницького національного університету»,  збірників наукових праць молодих вчених та студентів та монографій.

За 2010-2014 рр. за участю викладачів кафедри фінансів і банківської справи було опубліковано: 68 монографій та розділів у монографіях, у тому числі два розділи у монографії, виданій в Польщі; понад 250 статей у фахових виданнях України; понад 30 публікацій у закордонних виданнях, у тому числі 3 публікації у виданнях, які індексуються  у науково-метричній базі Scopus; понад 400 статей і тез у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

Доктори економічних наук, професори та доценти кафедри є незалежними експертами фахових наукових видань з економіки,  членами редакційних колегій фахових журналів Вісник Хмельницького національного університету та Науковий Вісник Херсонського державного університету, членами 2-х спеціалізованих вчених рад Д 70.052.01 Хмельницького національного університету та Д 41.816.03  Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, виступають офіційними опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють у складі журі олімпіад, наукових конкурсів тощо.

Велика увага також приділяється організації студентської науково-дослідної роботи. Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» регулярно беруть участь та стають переможцями у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, виступають із доповідями на конференціях, публікують наукові статті та тези. Кафедрою фінансів та банківської справи щорічно проводяться І етапи Всеукраїнських студентських предметних олімпіад з «Фінансів суб’єктів господарювання», «Банківської справи», «Податкової системи», «Страхування» та «Державних фінансів». З 2014 року на базі кафедри проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Державні фінанси». За її результатами у 2014 році студенти ХНУ посіли такі призові місця: команда Хмельницького національного університету – І загальнокомандне місце; Возна С.А., гр. ФКмб-09-1 – ІІ місце та диплом ІІ ступеня; Блинда А.М., гр. ФК-10-2 – IV місце, нагороджена Грамотою «За глибокі знання програмного матеріалу з дисципліни «Казначейська справа».

Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» приймають активну участь у виховній роботі. За ініціативи студентів у 2014 році було започатковано волонтерський рух, щорічно проводиться «День фінансиста», конкурс – презентація «Моя майбутня спеціальність», тощо.

Кафедра також підтримує ділові стосунки з установами, організаціями та підприємствами – потенційними працедавцями випускників. Для прогнозування реальної потреби у фахівцях та підвищення їх навичок у 2014 р. було укладено угоди про проходження усіх видів практики з 12 банками, 10 страховими компаніями, понад 25 підприємствами та фінансовими установами.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки викладачі кафедри Хрущ Н.А., Григорук П.М., Михайловська І.М., Квасницька Р.С., Форкун І.В., Ларіонова К.Л. та інші нагороджені почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької міської ради. Грамотами і подяками Хмельницького національного університету нагороджені усі викладачі та співробітники кафедри.

Колектив кафедри протягом останніх 10 років здійснив значний внесок у розвиток національної освіти та науки, згідно із результатами рейтингової оцінки кафедр університету кафедра фінансів та банківської справи посідає перші місця у групі випускових (фахових) гуманітарно-економічних кафедр, що відмічено грамотами.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes