Про кафедру

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Історія кафедри

Кафедра фінансів та банківської справи заснована відповідно до наказу ректора Технологічного університету Поділля №155 від 02.11.1998 р.

Кафедра фінансів та банківської справи є випусковою кафедрою для напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» факультету економіки і управління. Колектив кафедри забезпечує професійну та практичну підготовку фахівців з напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на факультетах економіки і управління та заочно-дистанційного навчання. З 2016 року згідно нового Переліку напрямів підготовки (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах підготовка буде здійснюватися за напрямом/спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Першим завідувачем кафедри (1998–2000 рр.) була кандидат економічних наук, професор  Є. Г. Рясних. З 2000 р. по 2005 р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент В. М. Шацька. З 2005 р. по 2013 р. завідувачем кафедри була кандидат економічних наук, професор І. М. Михайловська.

Хрущ Ніла Анатоліївна

З 3.06.2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Хрущ Ніла Анатоліївна, яка своїм професіоналізмом підняла її на якісно новий щабель.

Під керівництвом Хрущ Н.А. на кафедрі створено наукову школу: «Стратегії та технології управління фінансами суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика». Особливістю наукових розробок школи є те, що вони доведені до рівня конкретних науково-методичних та практичних рекомендацій, які  застосовуються у діяльності підприємств різних галузей економіки, впроваджені у навчальний процес ВНЗ України, використовуються у діяльності державних установ та організацій. Вона є автором 200 наукових та науково-методичних робіт, серед яких —  10 монографій та розділів у монографіях,  5 навчальних посібників та підручників. Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Сфера наукових інтересів — широке коло проблем стратегічного управління, корпоративного управління, фінансового та інвестиційного менеджменту, стратегічного аналізу в різних галузях економіки України, тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри

Професорсько-викладацький склад нараховує 26 осіб, серед яких 5 професорів, 10 доцентів, 8 старших викладачів, 3 асистента.111Протягом останніх років значно покращився якісний склад кафедри, викладачами було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Середній вік професорсько-викладацького складу – 39 років.

Навчально-методична робота

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки/спеціальності «Фінанси і кредит». За час свого існування кафедра підготувала більше 4 тисяч випускників з фінансів та кредиту. Серед випускників кафедри — висококваліфіковані фахівці, які працюють у сфері державного управління, зокрема в адміністрації Президента, Міністерстві фінансів України, Державній казначейській службі, Державній фіскальній службі, Державній фінансовій інспекції, Національному банку України, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, комерційних банках, страхових компаніях, в інших фінансових інститутах, у вищих навчальних закладах, тощо.

Пройшовши в 2014 році акредитацію напряму підготовки/спеціальність «Фінанси і кредит», керівництво університету, факультету та колектив кафедри фінансів та банківської справи забезпечили можливість кожному студенту нашої спеціальності здобути вищу освіту освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі.

Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів та магістрів викладачі кафедри забезпечують викладання понад 30 нормативних дисциплін та близько 50 варіативних курсів, які 100 % забезпеченні  розробленими навчально-методичними комплексами, що представлені в підсистемі «Модульне середовище для навчання» (MOODLE).

В умовах реформування системи вищої освіти в Україні з врахуванням Болонських ініціатив та кредитно-модульної системи організації навчального процесу підвищується значення методичної роботи кожної випускової кафедри, зокрема і кафедри фінансів і банківської справи Хмельницького національного університету. В активі кафедри понад 150 навчально-методичних праць, в  тому числі: підручників та посібників з грифом МОНУ – 16; монографій  – 25; курсів дистанційного навчання (гіперпосилання) – понад 90; методичних вказівок для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.

Для отримання можливості дистанційного доступу студентів до навчально-методичних матеріалів кафедри вони розміщені в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (МООDLE), що дозволяє підвищити творчий потенціал студентів та викладачів кафедри, підвищити рівень практичної спрямованості майбутніх фахівців.

Кафедра також підтримує ділові стосунки з установами, організаціями та підприємствами – потенційними працедавцями випускників. Для прогнозування реальної потреби у фахівцях та підвищення їх навичок у 2014 р. було укладено угоди про проходження усіх видів практики з 12 банками, 10 страховими компаніями, понад 25 підприємствами та фінансовими установами.

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри фінансів та банківської справи є невід’ємною складовою навчального процесу та багатоаспектного функціонування кафедри. Активне проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців-фінансистів, орієнтованих на результати сучасних досягнень науки у сфері фінансів, впроваджувати останні наукові розробки в навчальний процес.

Окремим напрямком діяльності наукової школи є виконання держбюджетних науково-дослідних робіт та наукових робіт на замовлення організацій та підприємств. Сьогодні колектив кафедри працює над розробкою держбюджетної НДР «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (ДР № 0114U000272) та господарсько-договірної роботи «Розробка моделей та технологій процесу прийняття управлінських рішень в системі ефективного розвитку підприємств легкої промисловості» (ДР № 0114U004512). Загалом, кафедрою було виконано 25 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

За 2010-2014 рр. за участю викладачів кафедри фінансів і банківської справи було опубліковано: 68 монографій та розділів у монографіях, у тому числі два розділи у монографії, виданій в Польщі; понад 250 статей у фахових виданнях України; понад 30 публікацій у закордонних виданнях, у тому числі 3 публікації у виданнях, які індексуються  у науково-метричній базі Scopus; понад 400 статей і тез у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

Важливий елемент наукової роботи – організація міжнародних та всеукраїнських конференцій і бізнес-семінарів. Так, колективом кафедри щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»,  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» та низка бізнес-семінарів за результатами цієї наукової роботи здійснюється випуск матеріалів (тез) конференцій, номерів журналу «Вісник Хмельницького національного університету»,  збірників наукових праць молодих вчених та студентів та монографій.

IMG_9089У конференції беруть участь провідні науковці, Заслужені діячі науки і техніки України, докторанти, аспіранти, викладачі ВНЗ, працівники академічних наукових організацій, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ України та зарубіжжя.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними ВУЗами України, науково-технічні зв’язки з передовими підприємствами міста та області, де  впроваджуються результати наукової роботи викладачів кафедри. На основі налагоджених зв’язків, кафедра обмінюється досвідом з іноземними партнерами (університетами США, Польщі, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Болгарії, Словаччини та ін.).

За високі досягнення в науковій діяльності викладачі кафедри щорічно відзначаються нагородами обласної та міської рад, університету тощо.

Велика увага також приділяється організації студентської науково-дослідної роботи. Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» регулярно беруть участь та стають переможцями у Всеукраїнських студентських предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, виступають із доповідями на конференціях, публікують наукові статті та тези.

Кафедрою фінансів та банківської справи щорічно проводяться І етапи Всеукраїнських студентських предметних олімпіад з «Фінансів суб’єктів господарювання», «Банківської справи», «Податкової системи», «Страхування» та «Державних фінансів», переможці яких приймають участь та стають призерами ІІ етапу відповідних Всеукраїнських студентських олімпіад.

З 2014 року на базі кафедри проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Державні фінанси». За її результатами студенти ХНУ посіли такі призові місця: команда Хмельницького національного університету в 2014-2015 роках посідала І загальнокомандне місце; Возна С.А., гр. ФКмб-09-1 – ІІ місце (2014р.); Блинда А.М., гр. ФКмб-10-1 – I місце (2015р.).

Студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит» є авторами чисельних наукових публікацій. За результати наукових досліджень студентами кафедри фінансів і банківської справи за 2011-2015 рр. опубліковано 536 статей та тез доповідей у наукових збірниках вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри протягом останніх 10 років здійснив значний внесок у розвиток національної освіти та науки, згідно із результатами рейтингової оцінки кафедр університету кафедра фінансів та банківської справи посідає перші місця у групі випускових (фахових) гуманітарно-економічних кафедр, що відмічено грамотами.

Виховна робота

Культурно-виховна робота базується на принципах гуманізму, глибокої поваги до особистості, науковому обґрунтуванні основних принципів виховання, які підкреслюють автономію приватної сфери життя студентів, а також їх особисту зацікавленість до максимально можливої самореалізації у публічній сфері соціально-політичного життя, передбачаючи при цьому свідому і осмислену індивідуальну та колективну відповідальність. Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» приймають активну участь у виховній роботі. За ініціативи студентів у 2014 році було започатковано волонтерський рух, щорічно проводиться «День фінансиста», конкурс – презентація «Моя майбутня спеціальність», тощо.

IMG_5589

Громадська діяльність

Доктори економічних наук, професори та доценти кафедри є незалежними експертами фахових наукових видань з економіки,  членами редакційних колегій фахових журналів Вісник Хмельницького національного університету та Науковий Вісник Херсонського державного університету, членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, виступають офіційними опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють у складі журі олімпіад, наукових конкурсів, здійснюють консультативну роботу на підприємствах, установах та в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм тощо.

Міжнародні зв’язки

Викладачі кафедри фінансів та банківської справи приймають участь в співпраці з навчальними закладами Росії, Білорусі, Молдови, країн західної Європи та беруть участь в реалізації спільних наукових проектів.

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних-конференціях та семінарах, проходять стажування у провідних зарубіжних навчальних закладах Великої Британії, США, Німеччини, Болгарії, Польщі, Білорусі тощо.

Так, тільки протягом періоду 2010 – 2015 рр. викладачами та студентами кафедри фінансів та банківської справи було прийнято участь в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах в кількості 500 доповідей, опубліковано 49 наукових публікацій в міжнародних наукових виданнях (в тому числі 4 публікації у виданнях, що входять до науково-метричної бази Scopus), видано 1 монографію (у співавторстві) за кордоном, організовано 2 міжнародні науково-практичні конференції.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes